6 پرونده میراث ناملموس استان کرمان ثبت ملی شد

6 پرونده میراث ناملموس استان کرمان ثبت ملی شد
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان از ثبت ملی 6 پرونده میراث ناملموس این استان خبر داد.

6 پرونده میراث ناملموس استان کرمان ثبت ملی شد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان از ثبت ملی 6 پرونده میراث ناملموس این استان خبر داد.
6 پرونده میراث ناملموس استان کرمان ثبت ملی شد

View more posts from this author