6 هزار معلول از اداره بهزیستی آمل خدمات دریافت می‌کنند

6 هزار معلول از اداره بهزیستی آمل خدمات دریافت می‌کنند
رئیس اداره بهزیستی آمل گفت: بهزیستی، 6 هزار معلول را تحت حمایت داشته و به آنها خدمات مختلف ارائه می‌دهد.

6 هزار معلول از اداره بهزیستی آمل خدمات دریافت می‌کنند

رئیس اداره بهزیستی آمل گفت: بهزیستی، 6 هزار معلول را تحت حمایت داشته و به آنها خدمات مختلف ارائه می‌دهد.
6 هزار معلول از اداره بهزیستی آمل خدمات دریافت می‌کنند

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author