6 میلیون نفر در کشور در معرض بحران طوفان نمک هستند/ سدسازی غیرکارشناسی عامل تشدید انتشار ریزگردها

6 میلیون نفر در کشور در معرض بحران طوفان نمک هستند/ سدسازی غیرکارشناسی عامل تشدید انتشار ریزگردها
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس سدسازی‌های غیرکارشناسی و عدم رعایت حقابه تالاب‌ها و رودخانه‌ها را عاملی مؤثر در مواجه‌شدن 6 میلیون نفر در کشور با بحران نمک دانست و گفت: سدسازی غیرکارشناسی عامل تشدید انتشار ریزگردها در کشور است.

6 میلیون نفر در کشور در معرض بحران طوفان نمک هستند/ سدسازی غیرکارشناسی عامل تشدید انتشار ریزگردها

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس سدسازی‌های غیرکارشناسی و عدم رعایت حقابه تالاب‌ها و رودخانه‌ها را عاملی مؤثر در مواجه‌شدن 6 میلیون نفر در کشور با بحران نمک دانست و گفت: سدسازی غیرکارشناسی عامل تشدید انتشار ریزگردها در کشور است.
6 میلیون نفر در کشور در معرض بحران طوفان نمک هستند/ سدسازی غیرکارشناسی عامل تشدید انتشار ریزگردها

View more posts from this author