6 تهدید سایبری در پارس‌ جنوبی شناسایی شد

6 تهدید سایبری در پارس‌ جنوبی شناسایی شد
معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل گفت: با افزایش حفاظت فیزیکی مناسب در مجتمع گاز پارس جنوبی شاهد عملکرد موفقی در این مجتمع در حوزه پدافند‌ غیرعامل هستیم، البته 6 سناریو که تهدید سایبری محسوب می‌شود شناسایی و برای هرکدام طرح‌های مقابله ارائه شده است.

6 تهدید سایبری در پارس‌ جنوبی شناسایی شد

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل گفت: با افزایش حفاظت فیزیکی مناسب در مجتمع گاز پارس جنوبی شاهد عملکرد موفقی در این مجتمع در حوزه پدافند‌ غیرعامل هستیم، البته 6 سناریو که تهدید سایبری محسوب می‌شود شناسایی و برای هرکدام طرح‌های مقابله ارائه شده است.
6 تهدید سایبری در پارس‌ جنوبی شناسایی شد

View more posts from this author