57 میلیون دلار محصول کشاورزی از همدان صادر شد/ روسیه گزینه مناسبی برای صادرات

57 میلیون دلار محصول کشاورزی از همدان صادر شد/ روسیه گزینه مناسبی برای صادرات
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به رشد قابل توجه صادرات محصولات کشاورزی از گمرک همدان از صادرات 57 میلیون دلاری محصولات کشاورزی خبر داد.

57 میلیون دلار محصول کشاورزی از همدان صادر شد/ روسیه گزینه مناسبی برای صادرات

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به رشد قابل توجه صادرات محصولات کشاورزی از گمرک همدان از صادرات 57 میلیون دلاری محصولات کشاورزی خبر داد.
57 میلیون دلار محصول کشاورزی از همدان صادر شد/ روسیه گزینه مناسبی برای صادرات

View more posts from this author