55 هزار تن جو از کشاورزان کرمانشاهی تحویل گرفته شده است

55 هزار تن جو از کشاورزان کرمانشاهی تحویل گرفته شده است
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه با بیان اینکه تا‌کنون 55 هزار تن جو از کشاورزان کرمانشاهی تحویل گرفته شده است، گفت: جو در بورس محصولات کشاورزی به‌ فروش می‌رسد.

55 هزار تن جو از کشاورزان کرمانشاهی تحویل گرفته شده است

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه با بیان اینکه تا‌کنون 55 هزار تن جو از کشاورزان کرمانشاهی تحویل گرفته شده است، گفت: جو در بورس محصولات کشاورزی به‌ فروش می‌رسد.
55 هزار تن جو از کشاورزان کرمانشاهی تحویل گرفته شده است

خرید vpn از طریق بانک ملی

هنر

View more posts from this author