53 درصد از تخت‌های بیمارستان‌های دولتی فرسوده‌اند

53 درصد از تخت‌های بیمارستان‌های دولتی فرسوده‌اند
قائم‌مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از فرسوده بودن 53 درصد از تخت‌های بیمارستانی دولتی خبر داد.

53 درصد از تخت‌های بیمارستان‌های دولتی فرسوده‌اند

قائم‌مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از فرسوده بودن 53 درصد از تخت‌های بیمارستانی دولتی خبر داد.
53 درصد از تخت‌های بیمارستان‌های دولتی فرسوده‌اند

پرس نیوز

View more posts from this author