500 واحد مسکونی برای خانواده‌های اصفهانی دارای دو فرزند معلول در حال ساخت است

500 واحد مسکونی برای خانواده‌های اصفهانی دارای دو فرزند معلول در حال ساخت است
دبیر ستاد مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور گفت: سهم استان اصفهان در خصوص مسکن خانواده‌های دارای 2 فرزند معلول حدود 500 واحد بود و حدود 200 تا 300 خانواده در بخش دوم شناسایی شدند.

500 واحد مسکونی برای خانواده‌های اصفهانی دارای دو فرزند معلول در حال ساخت است

دبیر ستاد مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور گفت: سهم استان اصفهان در خصوص مسکن خانواده‌های دارای 2 فرزند معلول حدود 500 واحد بود و حدود 200 تا 300 خانواده در بخش دوم شناسایی شدند.
500 واحد مسکونی برای خانواده‌های اصفهانی دارای دو فرزند معلول در حال ساخت است

View more posts from this author