50درصد ثبت‌ فوتی‌های دماوند خارج از مهلت قانونی است

50درصد ثبت‌ فوتی‌های دماوند خارج از مهلت قانونی است
رئیس اداره ثبت‌ احوال شهرستان دماوند گفت: 50درصد ثبت‌ فوتی‌های این شهرستان خارج از مهلت قانونی است.

50درصد ثبت‌ فوتی‌های دماوند خارج از مهلت قانونی است

رئیس اداره ثبت‌ احوال شهرستان دماوند گفت: 50درصد ثبت‌ فوتی‌های این شهرستان خارج از مهلت قانونی است.
50درصد ثبت‌ فوتی‌های دماوند خارج از مهلت قانونی است

اس ام اس جدید

View more posts from this author