5 هزار و 892 هنرجو در دوره‌های کارورزی استان مرکزی شرکت می‌کنند

5 هزار و 892 هنرجو در دوره‌های کارورزی استان مرکزی شرکت می‌کنند
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: 5 هزار و 892 هنرجو در دوره‌های کارآموزی و کارورزی در سال تحصیلی 95 ـ 94 شرکت می‌کنند.

5 هزار و 892 هنرجو در دوره‌های کارورزی استان مرکزی شرکت می‌کنند

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: 5 هزار و 892 هنرجو در دوره‌های کارآموزی و کارورزی در سال تحصیلی 95 ـ 94 شرکت می‌کنند.
5 هزار و 892 هنرجو در دوره‌های کارورزی استان مرکزی شرکت می‌کنند

مرکز فیلم

View more posts from this author