5 هزار زائر خوزستانی به مرقد امام اعزام می‌شوند

5 هزار زائر خوزستانی به مرقد امام اعزام می‌شوند
سرپرست استانداری خوزستان گفت: به مناسبت سالگرد ارتحال امام راحل تعداد 5 هزار زائر خوزستانی به تهران اعزام خواهند شد.

5 هزار زائر خوزستانی به مرقد امام اعزام می‌شوند

سرپرست استانداری خوزستان گفت: به مناسبت سالگرد ارتحال امام راحل تعداد 5 هزار زائر خوزستانی به تهران اعزام خواهند شد.
5 هزار زائر خوزستانی به مرقد امام اعزام می‌شوند

روزنامه قانون

View more posts from this author