5 میلیارد تومان به صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

5 میلیارد تومان به صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت
مدیرکل صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال‌های 94 و 95، پنج میلیارد تومان به صنایع دستی این استان اختصاص یافت.

5 میلیارد تومان به صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

مدیرکل صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال‌های 94 و 95، پنج میلیارد تومان به صنایع دستی این استان اختصاص یافت.
5 میلیارد تومان به صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

car

View more posts from this author