5 مصدوم براثر واژگونی پیکان در محور سبزوار- بردسکن

5 مصدوم براثر واژگونی پیکان در محور سبزوار- بردسکن
واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پیکان در کیلومتر 85 محور سبزوار- بردسکن، 5 مصدوم برجای گذاشت.

5 مصدوم براثر واژگونی پیکان در محور سبزوار- بردسکن

واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پیکان در کیلومتر 85 محور سبزوار- بردسکن، 5 مصدوم برجای گذاشت.
5 مصدوم براثر واژگونی پیکان در محور سبزوار- بردسکن

View more posts from this author