5 بازیکن اصلی تیم ملی ساحلی ایران از رده جوانان هستند

5 بازیکن اصلی تیم ملی ساحلی ایران از رده جوانان هستند
مربی تیم فوتبال ساحلی ایران گفت: از نکات برجسته تیم ساحلی ایران این بود که دست به جوان‌گرایی مناسبی زده شد به گونه‌ای که تقریبا نصف بازیکنان تیم ملی از رده جوانان هستند.

5 بازیکن اصلی تیم ملی ساحلی ایران از رده جوانان هستند

مربی تیم فوتبال ساحلی ایران گفت: از نکات برجسته تیم ساحلی ایران این بود که دست به جوان‌گرایی مناسبی زده شد به گونه‌ای که تقریبا نصف بازیکنان تیم ملی از رده جوانان هستند.
5 بازیکن اصلی تیم ملی ساحلی ایران از رده جوانان هستند

View more posts from this author