48 مرکز آموزش و حمایتی روزانه کودک‌ و خانواده در کشور فعال شده است

48 مرکز آموزش و حمایتی روزانه کودک‌ و خانواده در کشور فعال شده است
مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: 48 مرکز آموزش و حمایتی روزانه کودک‌ و خانواده در کشور فعال شده است.

48 مرکز آموزش و حمایتی روزانه کودک‌ و خانواده در کشور فعال شده است

مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: 48 مرکز آموزش و حمایتی روزانه کودک‌ و خانواده در کشور فعال شده است.
48 مرکز آموزش و حمایتی روزانه کودک‌ و خانواده در کشور فعال شده است

View more posts from this author