44 درصد تولیدات پتروشیمی کشور متعلق به شهرستان بندر ماهشهر است/ پتروشیمی‌ها بابت پرداخت ارزش افزوده و حق آلایندگی‌ها منت نگذارند

44 درصد تولیدات پتروشیمی کشور متعلق به شهرستان بندر ماهشهر است/ پتروشیمی‌ها بابت پرداخت ارزش افزوده و حق آلایندگی‌ها منت نگذارند
استاندار خوزستان با بیان اینکه 44 درصد تولیدات پتروشیمی کشور متعلق به شهرستان بندر ماهشهر است، افزود: کشاورزی، صیادی، تأسیسات بندری، ظرفیت‌های گردشگری همه از مواردی است که این منطقه را به شهرستانی با شرایط خاص تبدیل کرده است.

44 درصد تولیدات پتروشیمی کشور متعلق به شهرستان بندر ماهشهر است/ پتروشیمی‌ها بابت پرداخت ارزش افزوده و حق آلایندگی‌ها منت نگذارند

استاندار خوزستان با بیان اینکه 44 درصد تولیدات پتروشیمی کشور متعلق به شهرستان بندر ماهشهر است، افزود: کشاورزی، صیادی، تأسیسات بندری، ظرفیت‌های گردشگری همه از مواردی است که این منطقه را به شهرستانی با شرایط خاص تبدیل کرده است.
44 درصد تولیدات پتروشیمی کشور متعلق به شهرستان بندر ماهشهر است/ پتروشیمی‌ها بابت پرداخت ارزش افزوده و حق آلایندگی‌ها منت نگذارند

View more posts from this author