41 درصد کارکنان ادارات استان یزد استخدام رسمی هستند

41 درصد کارکنان ادارات استان یزد استخدام رسمی هستند
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: در حال حاضر وضعیت شغلی 41 درصد کارکنان ادارات استان یزد استخدام رسمی است.

41 درصد کارکنان ادارات استان یزد استخدام رسمی هستند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: در حال حاضر وضعیت شغلی 41 درصد کارکنان ادارات استان یزد استخدام رسمی است.
41 درصد کارکنان ادارات استان یزد استخدام رسمی هستند

عکس

View more posts from this author