400 پروژه عمرانی نیمه‌ تمام در خراسان رضوی وجود دارد

400 پروژه عمرانی نیمه‌ تمام در خراسان رضوی وجود دارد
معاون اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی گفت: در حال حاضر 400 پروژه عمرانی نیمه تمام در استان وجود دارد که امیدواریم با تخصیص اعتبارات مورد نیاز تا پایان امسال تحویل داده شود.

400 پروژه عمرانی نیمه‌ تمام در خراسان رضوی وجود دارد

معاون اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی گفت: در حال حاضر 400 پروژه عمرانی نیمه تمام در استان وجود دارد که امیدواریم با تخصیص اعتبارات مورد نیاز تا پایان امسال تحویل داده شود.
400 پروژه عمرانی نیمه‌ تمام در خراسان رضوی وجود دارد

View more posts from this author