40 هزار هکتار از اراضی کشاورزی بهار زیر کشت گندم و جو قرار دارد

40 هزار هکتار از اراضی کشاورزی بهار زیر کشت گندم و جو قرار دارد
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بهار گفت: بیش از 40 هزارهکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت گندم آبی و دیم قرار دارد.

40 هزار هکتار از اراضی کشاورزی بهار زیر کشت گندم و جو قرار دارد

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بهار گفت: بیش از 40 هزارهکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت گندم آبی و دیم قرار دارد.
40 هزار هکتار از اراضی کشاورزی بهار زیر کشت گندم و جو قرار دارد

عکس

View more posts from this author