40 درصد سنگبری‌های کشور غیرفعال‌اند/ ایران دومین مصرف‌کننده سنگ در دنیا

40 درصد سنگبری‌های کشور غیرفعال‌اند/ ایران دومین مصرف‌کننده سنگ در دنیا
نایب رئیس کانون سنگ ایران با بیان اینکه 40 درصد سنگبری‌های کشور غیرفعال‌اند، گفت: ضعف حضور در بازار جهانی مشکل اصلی صنعت سنگ کشور است.

40 درصد سنگبری‌های کشور غیرفعال‌اند/ ایران دومین مصرف‌کننده سنگ در دنیا

نایب رئیس کانون سنگ ایران با بیان اینکه 40 درصد سنگبری‌های کشور غیرفعال‌اند، گفت: ضعف حضور در بازار جهانی مشکل اصلی صنعت سنگ کشور است.
40 درصد سنگبری‌های کشور غیرفعال‌اند/ ایران دومین مصرف‌کننده سنگ در دنیا

View more posts from this author