4 طرح درمانی با حضور وزیر بهداشت در شیروان به بهره‌برداری رسید

4 طرح درمانی با حضور وزیر بهداشت در شیروان به بهره‌برداری رسید
چهار طرح درمانی و بهداشتی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عصر امروز در شیروان به بهره‌برداری رسید.

4 طرح درمانی با حضور وزیر بهداشت در شیروان به بهره‌برداری رسید

چهار طرح درمانی و بهداشتی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عصر امروز در شیروان به بهره‌برداری رسید.
4 طرح درمانی با حضور وزیر بهداشت در شیروان به بهره‌برداری رسید

عکس

View more posts from this author