4 شکارچی غیربومی در مناطق آزاد زنجان دستگیر شدند

4 شکارچی غیربومی در مناطق آزاد زنجان دستگیر شدند
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: چهار شکارچی غیر بومی در اراضی «روستای مروارید» از مناطق آزاد زنجان دستگیر شدند.

4 شکارچی غیربومی در مناطق آزاد زنجان دستگیر شدند

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: چهار شکارچی غیر بومی در اراضی «روستای مروارید» از مناطق آزاد زنجان دستگیر شدند.
4 شکارچی غیربومی در مناطق آزاد زنجان دستگیر شدند

View more posts from this author