4 سهمیه در مشت گوش‌شکسته‌های همدانی

4 سهمیه در مشت گوش‌شکسته‌های همدانی
چهار کشتی‌گیر استان همدان در مسابقات قهرمانی کشور روی سکو رفتند و جواز حضور در جام تختی و انتخابی تیم ملی آزاد را به دست آوردند.

4 سهمیه در مشت گوش‌شکسته‌های همدانی

چهار کشتی‌گیر استان همدان در مسابقات قهرمانی کشور روی سکو رفتند و جواز حضور در جام تختی و انتخابی تیم ملی آزاد را به دست آوردند.
4 سهمیه در مشت گوش‌شکسته‌های همدانی

View more posts from this author