4 اصفهانی به اردوی تیم ملی در امیدیه دعوت شدند

4 اصفهانی به اردوی تیم ملی در امیدیه دعوت شدند
فدراسیون تیراندازی با کمان اسامی کمانداران اعزامی در دو بخش آقایان و بانوان و در رشته‌های ریکرو و کامپوند را اعلام کرد.

4 اصفهانی به اردوی تیم ملی در امیدیه دعوت شدند

فدراسیون تیراندازی با کمان اسامی کمانداران اعزامی در دو بخش آقایان و بانوان و در رشته‌های ریکرو و کامپوند را اعلام کرد.
4 اصفهانی به اردوی تیم ملی در امیدیه دعوت شدند

View more posts from this author