375 میلیون دلار در میناب سرمایه‌گذاری می‌شود

375 میلیون دلار در میناب سرمایه‌گذاری می‌شود
مدیرعامل شرکت هلدینگ جلگه‌های آفتابی کره‌جنوبی گفت: 75 میلیون دلار برای ساخت کارخانه و 300 میلیون دلار در جهت اکتشاف و بهره‌برداری از معادن شهرستان میناب سرمایه‌گذاری می‌شود.

375 میلیون دلار در میناب سرمایه‌گذاری می‌شود

مدیرعامل شرکت هلدینگ جلگه‌های آفتابی کره‌جنوبی گفت: 75 میلیون دلار برای ساخت کارخانه و 300 میلیون دلار در جهت اکتشاف و بهره‌برداری از معادن شهرستان میناب سرمایه‌گذاری می‌شود.
375 میلیون دلار در میناب سرمایه‌گذاری می‌شود

سپهر نیوز

View more posts from this author