37 درصد از شاغلان خراسان شمالی در بخش کشاورزی فعالیت دارند

37 درصد از شاغلان خراسان شمالی در بخش کشاورزی فعالیت دارند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی گفت: 37 درصد از شاغلان خراسان شمالی در بخش کشاورزی فعالیت دارند.

37 درصد از شاغلان خراسان شمالی در بخش کشاورزی فعالیت دارند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی گفت: 37 درصد از شاغلان خراسان شمالی در بخش کشاورزی فعالیت دارند.
37 درصد از شاغلان خراسان شمالی در بخش کشاورزی فعالیت دارند
سون وی پی ان

خبرگزاری مهر

View more posts from this author