35 هزار کودک بی‌هویت در پایتخت/ اشتغال غیرقانونی 350 هزار اتباع بیگانه در کشور

35 هزار کودک بی‌هویت در پایتخت/ اشتغال غیرقانونی 350 هزار اتباع بیگانه در کشور
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از نبود سازمانی مستقل جهت رسیدگی به امور مهاجرین از حضور و اشتغال غیرقانونی 350 هزار نفر اتباع بیگانه در کشور انتقاد کرد.

35 هزار کودک بی‌هویت در پایتخت/ اشتغال غیرقانونی 350 هزار اتباع بیگانه در کشور

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از نبود سازمانی مستقل جهت رسیدگی به امور مهاجرین از حضور و اشتغال غیرقانونی 350 هزار نفر اتباع بیگانه در کشور انتقاد کرد.
35 هزار کودک بی‌هویت در پایتخت/ اشتغال غیرقانونی 350 هزار اتباع بیگانه در کشور

View more posts from this author