34 قربانی حادثه برخورد قطارهای مسافری احراز هویت کامل شده‌اند/ 7 نمونه در حال انجام آزمایشات است/ نیازی به مراجعه اولیای دم و مصدومان به سمنان نیست/ نظارت بر روند پاک‌سازی کامل محل وقوع حادثه

34 قربانی حادثه برخورد قطارهای مسافری احراز هویت کامل شده‌اند/ 7 نمونه در حال انجام آزمایشات است/ نیازی به مراجعه اولیای دم و مصدومان به سمنان نیست/ نظارت بر روند پاک‌سازی کامل محل وقوع حادثه
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان گفت: 34 قربانی حادثه برخورد قطارهای مسافری احراز هویت کامل شده‌اند و هفت نمونه در حال انجام آزمایشات است.

34 قربانی حادثه برخورد قطارهای مسافری احراز هویت کامل شده‌اند/ 7 نمونه در حال انجام آزمایشات است/ نیازی به مراجعه اولیای دم و مصدومان به سمنان نیست/ نظارت بر روند پاک‌سازی کامل محل وقوع حادثه

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان گفت: 34 قربانی حادثه برخورد قطارهای مسافری احراز هویت کامل شده‌اند و هفت نمونه در حال انجام آزمایشات است.
34 قربانی حادثه برخورد قطارهای مسافری احراز هویت کامل شده‌اند/ 7 نمونه در حال انجام آزمایشات است/ نیازی به مراجعه اولیای دم و مصدومان به سمنان نیست/ نظارت بر روند پاک‌سازی کامل محل وقوع حادثه

View more posts from this author