34 درصد ارزش معاملات بورس منطقه‌ای سیستان و بلوچستان را فروش سهام شامل شده است

34 درصد ارزش معاملات بورس منطقه‌ای سیستان و بلوچستان را فروش سهام شامل شده است
مدیر بورس منطقه‌ای سیستان و بلوچستان گفت: در هفته جاری، 34 درصد ارزش معاملات بورس منطقه‌ای این استان را خرید و 66 درصد آن را فروش سهام شامل شده است.

34 درصد ارزش معاملات بورس منطقه‌ای سیستان و بلوچستان را فروش سهام شامل شده است

مدیر بورس منطقه‌ای سیستان و بلوچستان گفت: در هفته جاری، 34 درصد ارزش معاملات بورس منطقه‌ای این استان را خرید و 66 درصد آن را فروش سهام شامل شده است.
34 درصد ارزش معاملات بورس منطقه‌ای سیستان و بلوچستان را فروش سهام شامل شده است

View more posts from this author