333 روستای همدان نیازمند عملیات اجرایی آبرسانی/ برآورد هزینه 830 میلیارد ریالی

333 روستای همدان نیازمند عملیات اجرایی آبرسانی/ برآورد هزینه 830 میلیارد ریالی
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان گفت: در حال حاضر 333 روستا در استان نیاز به عملیات اجرایی آبرسانی با هزینه 830 میلیارد ریال دارد.

333 روستای همدان نیازمند عملیات اجرایی آبرسانی/ برآورد هزینه 830 میلیارد ریالی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان گفت: در حال حاضر 333 روستا در استان نیاز به عملیات اجرایی آبرسانی با هزینه 830 میلیارد ریال دارد.
333 روستای همدان نیازمند عملیات اجرایی آبرسانی/ برآورد هزینه 830 میلیارد ریالی

گوشی موبایل

View more posts from this author