300 واحد تولیدی کردستان با عارضه‌یابی می‌توانند به چرخه تولید برگردند

300 واحد تولیدی کردستان با عارضه‌یابی می‌توانند به چرخه تولید برگردند
رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با بیان اینکه صنعت کردستان در مقیاس ملی وضعیت مناسبی ندارد، گفت: 300 واحد تولیدی استان با عارضه‌یابی می‌توانند به چرخه تولید بازگردانده شوند.

300 واحد تولیدی کردستان با عارضه‌یابی می‌توانند به چرخه تولید برگردند

رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با بیان اینکه صنعت کردستان در مقیاس ملی وضعیت مناسبی ندارد، گفت: 300 واحد تولیدی استان با عارضه‌یابی می‌توانند به چرخه تولید بازگردانده شوند.
300 واحد تولیدی کردستان با عارضه‌یابی می‌توانند به چرخه تولید برگردند

تلگرام

View more posts from this author