30 نفر از برترین‎های وقف تجلیل شدند

30 نفر از برترین‎های وقف تجلیل شدند
30 نفر از برترین‎های حوزه وقف در شهرستان سیرجان تجلیل شدند.

30 نفر از برترین‎های وقف تجلیل شدند

30 نفر از برترین‎های حوزه وقف در شهرستان سیرجان تجلیل شدند.
30 نفر از برترین‎های وقف تجلیل شدند

View more posts from this author