30 درصد واحد‌های مسکن مهر سرپل‌ذهاب نیاز به بازسازی دارد

30 درصد واحد‌های مسکن مهر سرپل‌ذهاب نیاز به بازسازی دارد
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه 30 درصد از واحد‌های مسکن مهر سرپل‌ذهاب باید کاملا تخریب و بازسازی شود، گفت: در ارزیابی‌های صورت گرفته از واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده سطح شهر سرپل‌ذهاب، قائل به تقسیم‌بندی نوع یک و 2 نیستیم.

30 درصد واحد‌های مسکن مهر سرپل‌ذهاب نیاز به بازسازی دارد

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه 30 درصد از واحد‌های مسکن مهر سرپل‌ذهاب باید کاملا تخریب و بازسازی شود، گفت: در ارزیابی‌های صورت گرفته از واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده سطح شهر سرپل‌ذهاب، قائل به تقسیم‌بندی نوع یک و 2 نیستیم.
30 درصد واحد‌های مسکن مهر سرپل‌ذهاب نیاز به بازسازی دارد

View more posts from this author