30 درصد جغرافیای زنجان کاربری کشاورزی دارد/ به زودی با چالش آبی مواجه می‌شویم

30 درصد جغرافیای زنجان کاربری کشاورزی دارد/ به زودی با چالش آبی مواجه می‌شویم
رئیس سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت استان زنجان گفت: 30 درصد از مساحت استان زنجان کاربری کشاورزی دارد.

30 درصد جغرافیای زنجان کاربری کشاورزی دارد/ به زودی با چالش آبی مواجه می‌شویم

رئیس سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت استان زنجان گفت: 30 درصد از مساحت استان زنجان کاربری کشاورزی دارد.
30 درصد جغرافیای زنجان کاربری کشاورزی دارد/ به زودی با چالش آبی مواجه می‌شویم

View more posts from this author