30 درصد آلودگی‌های هوای تهران ناشی از تردد شبانه کامیون‌هاست/ نگاه به فناوران به چشم جاسوس

30 درصد آلودگی‌های هوای تهران ناشی از تردد شبانه کامیون‌هاست/ نگاه به فناوران به چشم جاسوس
معاون رئیس جمهور یکی از مشکلات کشور را عدم اجرای دستورالعمل‌ها و قوانین موجود دانست و گفت: در حال حاضر 30 درصد آلودگی‌های هوا در تهران ناشی از تردد کامیون‌هایی است که در نیمه‌شب وارد تهران می‌شوند.

30 درصد آلودگی‌های هوای تهران ناشی از تردد شبانه کامیون‌هاست/ نگاه به فناوران به چشم جاسوس

معاون رئیس جمهور یکی از مشکلات کشور را عدم اجرای دستورالعمل‌ها و قوانین موجود دانست و گفت: در حال حاضر 30 درصد آلودگی‌های هوا در تهران ناشی از تردد کامیون‌هایی است که در نیمه‌شب وارد تهران می‌شوند.
30 درصد آلودگی‌های هوای تهران ناشی از تردد شبانه کامیون‌هاست/ نگاه به فناوران به چشم جاسوس

View more posts from this author