3 کشته و 201 مسموم بر اثر مصرف قارچ سمی در کردستان

3 کشته و 201 مسموم بر اثر مصرف قارچ سمی در کردستان
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان از مراجعه 201 نفر به بیمارستان و فوت 3 نفر بر اثر مصرف قارچ سمی در این استان خبر داد.

3 کشته و 201 مسموم بر اثر مصرف قارچ سمی در کردستان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان از مراجعه 201 نفر به بیمارستان و فوت 3 نفر بر اثر مصرف قارچ سمی در این استان خبر داد.
3 کشته و 201 مسموم بر اثر مصرف قارچ سمی در کردستان

View more posts from this author