3 کاراته‌کای استان مرکزی راهی اسپانیا می‌شوند

3 کاراته‌کای استان مرکزی راهی اسپانیا می‌شوند
رئیس هیأت کاراته استان مرکزی از اعزام سه ملی‌پوش استان مرکزی به مسابقات جهانی کاراته خبر داد.

3 کاراته‌کای استان مرکزی راهی اسپانیا می‌شوند

رئیس هیأت کاراته استان مرکزی از اعزام سه ملی‌پوش استان مرکزی به مسابقات جهانی کاراته خبر داد.
3 کاراته‌کای استان مرکزی راهی اسپانیا می‌شوند

View more posts from this author