25 هکتار از مراتع طبیعی سیرجان طعمه حریق شد

25 هکتار از مراتع طبیعی سیرجان طعمه حریق شد
بر اثر آتش‌سوزی 25 هکتار از درختان و مراتع طبیعی سیرجان طعمه حریق شد.

25 هکتار از مراتع طبیعی سیرجان طعمه حریق شد

بر اثر آتش‌سوزی 25 هکتار از درختان و مراتع طبیعی سیرجان طعمه حریق شد.
25 هکتار از مراتع طبیعی سیرجان طعمه حریق شد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author