25 درصد بیمارستان‌های کشور وقفی است

25 درصد بیمارستان‌های کشور وقفی است
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: بیش از 25 درصد از بیمارستان‌های کشور وقفی است و موقوفات می‌توانند در این زمینه پویاتر شوند.

25 درصد بیمارستان‌های کشور وقفی است

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: بیش از 25 درصد از بیمارستان‌های کشور وقفی است و موقوفات می‌توانند در این زمینه پویاتر شوند.
25 درصد بیمارستان‌های کشور وقفی است

View more posts from this author