2314 واحد مسکن مهر در لرستان فاقد متقاضی است

2314 واحد مسکن مهر در لرستان فاقد متقاضی است
استاندار لرستان گفت: دو هزار و 314 واحد مسکن مهر در لرستان فاقد متقاضی است.

2314 واحد مسکن مهر در لرستان فاقد متقاضی است

استاندار لرستان گفت: دو هزار و 314 واحد مسکن مهر در لرستان فاقد متقاضی است.
2314 واحد مسکن مهر در لرستان فاقد متقاضی است

پرس نیوز

View more posts from this author