220 کیلومتر از راه‌های دوبانده خراسان جنوبی در مرحله آسفالت است

220 کیلومتر از راه‌های دوبانده خراسان جنوبی در مرحله آسفالت است
مدیرکل راه‌ و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه اولویت در سال جاری بازگشایی باندهای دوم راه‌های استان است، گفت: 220 کیلومتر از راه‌های دو بانده استان در مرحله آسفالت است.

220 کیلومتر از راه‌های دوبانده خراسان جنوبی در مرحله آسفالت است

مدیرکل راه‌ و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه اولویت در سال جاری بازگشایی باندهای دوم راه‌های استان است، گفت: 220 کیلومتر از راه‌های دو بانده استان در مرحله آسفالت است.
220 کیلومتر از راه‌های دوبانده خراسان جنوبی در مرحله آسفالت است

خرید vpn تست یک روزه

اندروید

View more posts from this author