210 هزار تن گندم بصورت تضمینی از کشاورزان قزوین خریداری شد

210 هزار تن گندم بصورت تضمینی از کشاورزان قزوین خریداری شد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: از ابتدای فصل خرید تاکنون ؛ 210 هزار تن گندم از کشاورزان استان بصورت تضمینی خریداری شده است.

210 هزار تن گندم بصورت تضمینی از کشاورزان قزوین خریداری شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: از ابتدای فصل خرید تاکنون ؛ 210 هزار تن گندم از کشاورزان استان بصورت تضمینی خریداری شده است.
210 هزار تن گندم بصورت تضمینی از کشاورزان قزوین خریداری شد

View more posts from this author