204 شرکت تعاونی عشایری در کشور وجود دارد

204 شرکت تعاونی عشایری در کشور وجود دارد
قائم مقام سازمان عشایر کشور گفت: در حال حاضر 22 اتحادیه استانی و 204 شرکت تعاونی عشایری در کشور وجود دارد که امورات مربوط به جامعه عشایری را انجام می دهند.

204 شرکت تعاونی عشایری در کشور وجود دارد

قائم مقام سازمان عشایر کشور گفت: در حال حاضر 22 اتحادیه استانی و 204 شرکت تعاونی عشایری در کشور وجود دارد که امورات مربوط به جامعه عشایری را انجام می دهند.
204 شرکت تعاونی عشایری در کشور وجود دارد

View more posts from this author