هفته فرهنگی “کلات نادر”

هفته فرهنگی “کلات نادر”
سومین هفته فرهنگی کلات نادر با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، صنایع‌دستی و گردشگری در این شهرستان برگزار شد، همچنین در روز پایانی این هفته فرهنگی از ثبت ملی 5 میراث فرهنگی ناملموس این منطقه در روستای لائین رو نمائی شد.

هفته فرهنگی “کلات نادر”

سومین هفته فرهنگی کلات نادر با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، صنایع‌دستی و گردشگری در این شهرستان برگزار شد، همچنین در روز پایانی این هفته فرهنگی از ثبت ملی 5 میراث فرهنگی ناملموس این منطقه در روستای لائین رو نمائی شد.
هفته فرهنگی “کلات نادر”

View more posts from this author