نمایش “نفس المهموم”

نمایش “نفس المهموم”
نمایش میدانی نفس المهموم به کارگردانی سعید اسماعیلی و با اجرای ۳۵ هنرور برای چهارمین سال متوالی در گردهمایی عظیم زائران پیاده اربعین حسینی اجرا می‌شود. این نمایش روزانه ۶نوبت در ابتدای مسیر پیاده‌روی نجف اشرف به کربلای معلی اجرا می‌شود.

نمایش “نفس المهموم”

نمایش میدانی نفس المهموم به کارگردانی سعید اسماعیلی و با اجرای ۳۵ هنرور برای چهارمین سال متوالی در گردهمایی عظیم زائران پیاده اربعین حسینی اجرا می‌شود. این نمایش روزانه ۶نوبت در ابتدای مسیر پیاده‌روی نجف اشرف به کربلای معلی اجرا می‌شود.
نمایش “نفس المهموم”

View more posts from this author