20 ساله بودم لباس مردانه پوشیدم و به عنوان خبرنگار در جبهه‌ حضور یافتم/نقش پررنگ رسانه‌های همسوی دولت در مراسم روز خبرنگار مازندران

20 ساله بودم لباس مردانه پوشیدم و به عنوان خبرنگار در جبهه‌ حضور یافتم/نقش پررنگ رسانه‌های همسوی دولت در مراسم روز خبرنگار مازندران
خبرنگار دفاع مقدس در استان مازندران به حضور خود در دوران هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: حدود 20 ساله بودم که لباس مردانه بودم و در جبهه حضور یافتم، در حال حاضر در آستانه سن 60 سالگی هستم و مسائل بسیاری را در دوران عمرم خودم به عینه مشاهده کردم.

20 ساله بودم لباس مردانه پوشیدم و به عنوان خبرنگار در جبهه‌ حضور یافتم/نقش پررنگ رسانه‌های همسوی دولت در مراسم روز خبرنگار مازندران

خبرنگار دفاع مقدس در استان مازندران به حضور خود در دوران هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: حدود 20 ساله بودم که لباس مردانه بودم و در جبهه حضور یافتم، در حال حاضر در آستانه سن 60 سالگی هستم و مسائل بسیاری را در دوران عمرم خودم به عینه مشاهده کردم.
20 ساله بودم لباس مردانه پوشیدم و به عنوان خبرنگار در جبهه‌ حضور یافتم/نقش پررنگ رسانه‌های همسوی دولت در مراسم روز خبرنگار مازندران

View more posts from this author