20 تا 30 درصد بیماران بخش پزشکی هسته‌ای خارجی هستند

20 تا 30 درصد بیماران بخش پزشکی هسته‌ای خارجی هستند
دبیر اجرایی بیست و یکمین کنگره سالیانه و ششمین کنگره بین‌المللی پزشکی هسته‌ای و تصویربرداری مولکولی گفت: حدوداً 20 تا 30 درصد بیمارانی که به بخش پزشکی هسته‌ای مراجعه می‌کنند، بیماران بین‌المللی هستند.

20 تا 30 درصد بیماران بخش پزشکی هسته‌ای خارجی هستند

دبیر اجرایی بیست و یکمین کنگره سالیانه و ششمین کنگره بین‌المللی پزشکی هسته‌ای و تصویربرداری مولکولی گفت: حدوداً 20 تا 30 درصد بیمارانی که به بخش پزشکی هسته‌ای مراجعه می‌کنند، بیماران بین‌المللی هستند.
20 تا 30 درصد بیماران بخش پزشکی هسته‌ای خارجی هستند

View more posts from this author