2 کشته و مجروح در واژگونی تریلر در محور سیرجان – بندرعباس

2 کشته و مجروح در واژگونی تریلر در محور سیرجان – بندرعباس
واژگونی تریلر در محور سیرجان به بندرعباس، دو کشته و مجروح بر جای گذاشت.

2 کشته و مجروح در واژگونی تریلر در محور سیرجان – بندرعباس

واژگونی تریلر در محور سیرجان به بندرعباس، دو کشته و مجروح بر جای گذاشت.
2 کشته و مجروح در واژگونی تریلر در محور سیرجان – بندرعباس

View more posts from this author