2 کشته در سانحه رانندگی محور کرمانشاه به کامیاران

2 کشته در سانحه رانندگی محور کرمانشاه به کامیاران
یک راننده و سرنشین در سانحه رانندگی محور کامیاران به کرمانشاه جان باختند.

2 کشته در سانحه رانندگی محور کرمانشاه به کامیاران

یک راننده و سرنشین در سانحه رانندگی محور کامیاران به کرمانشاه جان باختند.
2 کشته در سانحه رانندگی محور کرمانشاه به کامیاران

View more posts from this author