2 عضو هیأت مدیره شرکت عمران پردیس برکنار شدند

2 عضو هیأت مدیره شرکت عمران پردیس برکنار شدند
بهنوش سلیم‌بهرامی و امیر بهدادسلامی دو عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس برکنار شدند.

2 عضو هیأت مدیره شرکت عمران پردیس برکنار شدند

بهنوش سلیم‌بهرامی و امیر بهدادسلامی دو عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس برکنار شدند.
2 عضو هیأت مدیره شرکت عمران پردیس برکنار شدند

موزیک سرا

View more posts from this author